Letra da Música A Kan Nok Chai de C-Quint

Que bom que você chegou até aqui!
Veja abaixo a letra da música que separamos para você!

Música em MP3
Thoe ploi mue chan thuk thi thi choe, na khao
Thoe ploi chan ngao we la thi khao, tho ma
We la chan phloe hen thoe khoi song, sai ta
Tham muean chan mai ru loei
Wa thoe la khao mi a rai

Yak tham choei choei pai sa loei
Khon rak kan man ko khuan tong wai chai
Tae wa la thi hen khao lae thoe
Yu klai kan man sa nit koen pai

Ik noi thoe khong pen khong khao sak wan
Roem tit chai kan laeo chai mai
Mong chak sai ta chan ko ru wa
Thoe khit a rai koen phuean kan
Tha hak thoe yang pen khong chan ching ching
Kep a kan kan noi dai mai
Thoe mai tong bok chan ko du ok
Thuk yang man fong wa thoe kam lang nok chai

Ton tuen ko ru wa thoe yang pen, khong chan
Tae we la lap fan thoe pen khong khrai
Ying top mai chat mai clear ko ying, nae chai
Mai hai huang yang ngai
Tham chai lam bak luea koen

Yak tham choei choei pai sa loei
Khon rak kan man ko khuan tong wai chai
Tae wa la thi hen khao lae thoe
Yu klai kan man sa nit koen pai

Ik noi thoe khong pen khong khao sak wan
Roem tit chai kan laeo chai mai
Mong chak sai ta chan ko ru wa
Thoe khit a rai koen phuean kan
Tha hak thoe yang pen khong chan ching ching
Kep a kan kan noi dai mai
Thoe mai tong bok chan ko du ok
Thuk yang man fong wa thoe kam lang nok chai

Khae phang rueang diao tham dai rue plao
Hai thoe kap khao
Mai tong pai phop choe kan loei dai mai
Ya hai khao dai khao ma
Tham hai chan ra waeng ik to pai ... Dai mai

Ik noi thoe khong pen khong khao sak wan
Roem tit chai kan laeo chai mai
Mong chak sai ta chan ko ru wa
Thoe khit
Tha hak thoe yang pen khong chan ching ching
Kep a kan kan noi dai mai
Thoe mai tong bok chan ko du ok
Thuk yang man fong wa thoe kam lang nok chai

Outras Músicas de C-Quint

Conheça aqui outras músicas de C-Quint que você poderá gostar.

Baixar Música A Kan Nok Chai (C-Quint) em MP3

Você pode baixar (fazer o download) ou ouvir diretamente a música A Kan Nok Chai de C-Quint no seu celular ou computador através do player abaixo.

Ouvir "A Kan Nok Chai"
na Amazon Music Unlimited
Ouvir "A Kan Nok Chai"
na Amazon Music Unlimited
Baixar Música Agora!

Ficha Técnica da Música A Kan Nok Chai

Número de Palavras329
Número de Letras1590
IntérpreteC-Quint

Na tabela acima você vai encontrar dados técnicos sobre a letra da música A Kan Nok Chai de C-Quint.

Amazon Music Unlimited