55 letras de Músicas de Andrzej Piaseczny: Baixar MP3, Significado, etc.

Conheça as 55 letras de músicas de Andrzej Piaseczny cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

 1. 1Ain't Forget
  City, bus, summer rain, heavy sky, cold in bed. Felt like lost my dream, it's not the best for me. Knowin' you, knowin' me, lord we've been all we need. And the only fault comin&ap...
 2. 2Antyarmia
  Nie, nie bêdê. nie bêdê uczyæ siê zabijaæ, strzelaæ. nie, bêdê nie. moje serce jest tylko po to ¿eby kochaæ, aby kochaæ ciê. jak b...
 3. 3Bêdziesz Znów
  Pomiêdzy by³o a co jest. Pomiêdzy dniem a dniem. I ponad naszych obaw lêk. Zapomnij go. Unieœmy cali siê. Zostawmy rozkrzyczany œwiat. Jak pod stopami mróz. Z...
 4. 4Biorca
  Ka¿dy dzieñ jak ten z nóg powali mnie. ciebie nie ma nic ju¿ nie ma nad butelki dnem. pozytywnie jest kiedy wchodzê w sen. to w³aœnie dzisiaj tak jest. tak tak czuj...
 5. 5Budzikom œmieræ
  No jeszcze nie nikt nie obudzi mnie. w³aœnie przychodzi najlepszy sen. ju¿ jestem w œrodku genialnie cicho jest. telefon dzwoni a mo¿e go zjeœæ. na dworze zima ja...
 6. 6Chleb Imieninowy
  Bracie widzê pêka g³owa, ob³êd w oczach jak. jakby rzecz to by³a nowa, ¿e coœ jej trzeba daæ. pomys³ów co zwykle pe³no tu, dziœ braku...
 7. 7Chocia¿ Ty
  Kto otworzy mi. Kto w ramiona weŸmie, gdy. Kiedy prawie nikt. Kto, jak nie ty. By³em w górze, znam. Znam ju¿ z nieba ziemi kszta³t. By³em, teraz ju¿. Wci¹¿...
 8. 8Czulej Co Dnia
  Potem morze zgaœnie w nas. I znów up³ynie czas. A drogi, które znasz popl¹czesz mocniej. Wiêc teraz otwórz serce tak. Z iskry co tli siê tam. Ogieñ niech...
 9. 9Dalej Obok Nas
  Nigdy nie zna³aœ mnie. Nigdy, bo jak twój cieñ. Milcza³em. Nad ranem. Dzwoni³ telefon i. Ja nie mówi³em nic. S³ucha³em. Glosu, który dla mnie. C...
 10. 10Deep Blue Angel
  I was born when the clouds. were running high. and I was born yeah far from. your God you call America. deeper and deeper feeling that my live. was only casual with living. then you were you happened...
 11. 11Forever Golden
  I don't want any photographs, oh no, When I'm on my way again. 'Cause you can take this aching out from both our souls. And what I know is there's a change. So many sudden storms h...
 12. 12Gabinety Marzeñ
  Na wszystkie lukrowane dni. najbardziej ogrodzone sny. alkoholowe de ja vu. dla kilku ekstatycznych s³ów. na poranione szcz¹tki dusz. reanimacje zimnych stóp. na idiotyczny g³...
 13. 13G³os O Pó³nocy
  To czego chcesz, o czym skrycie marzysz. To o czym nikt nie wie a ja wiem. To czego pragniesz choæ nie od wczoraj, to te¿. To o co mnie równie¿ w³aœnie chodzi. To o czym...
 14. 14Hej
  Patrzysz w swój kalendarz pe³en brudnych dni. jeszcze chcia³byœ skrzyde³, jeszcze spróbuj si³. ³udzisz siê nadziej¹ wszystko ponad tych co ju¿....
 15. 15I Jeszcze
  I jeszcze wierze w to, ¿e zawsze jest jakaœ. raz lepsza gorsza raz pogoda nie zostawi nigdy mnie. a jeœli chcê siê ni¹ dzieliæ. to kiedy?. Teraz póki czas. &#...
 16. 16Idê
  Idê, zabra³em w drogê swoje piek³o wiêc. spokojnie mijam wszystko czego. nie mog³em znaleŸæ przez tyle dni i tyle lat. idê, a d³ugie w³osy wiatr...
 17. 17Idê Z Nieba
  Masz tak smutne oczy jak. Jak woda, której brak. Strumienia nowych barw. Sny ciemne jak ona s¹ bo nikt. Nie ch³odzi³ twarzy w niej i ³zy. Nie widzia³ twojej nikt. Lecz za...
 18. 18Imiê Deszczu
  Proszê nie mów muszê odejœæ, tyle jeszcze na nas czeka. nawet jeœli to co by³o ju¿ nie wróci. nawet jeœli dziœ ju¿ nic to nic nie znaczy...
 19. 19Ja (moja Twarz)
  Ja, moja krew i moja twarz. tak zbyt codzienna by j¹ znaæ. zupe³nie tak jak ty pogodnie œpi. gorsze s¹ sny. pech, bo nie tak to mia³o byæ. z miejsca na miejsce wia&...
 20. 20Jedna Na Milion
  S³owo dam, ¿e nie chcia³em o mi³oœci. S³owo innych myœli te¿ mam doœæ. S³owo, ¿e próbowa³em g³owê prosiæ. Tylko...
 21. 21Jednym Tchem
  Nawet gdy czas nasze œlady zniós³. Z ³awki co by³a jak schron. W parku gdzie tor miasto tnie na pó³. Siedzimy tam dalej wci¹¿. Bo nie ma dna. kiedy pije s...
 22. 22Jestem - Bêdê
  Jeœli kiedyœ bêdziesz sam. i w pó³ drogi jednak chcia³. w starym lustrze jedn¹ twarz zabraæ w swoj¹ stronê. rzuæ daleko w k¹t na dno. prze...
 23. 23Jesteœ Blisko Mnie
  Unieœ sw¹ twarz i obetrzyj ju¿ ³zy. Du¿o jest gwiazd, wiêc je opisz mi. Wiem jak jest ich wiele i ¿e mieni¹ siê. Gdy jesteœ tak blisko mnie. Wsz...
 24. 24Kiedy Jestem
  Czemu spotykam w sobie taki strach. Jak t³umaczyæ to, no jak. Czemu pytaniem jeste, które nam. Radoœci przes³ania oczywiste tak. Oto spowiadam siê, Ty s³yszeæ...
 25. 25Kiedyœ To Tu
  Ubierz ciep³y p³aszcz. W podró¿ weŸ, co masz. Wszystko zmieni siê. Chcesz czy nie. W biegu roku pór. Rytm poci¹gu kó³. Bezlitoœnie ju¿. Wy...
 26. 26Kocham Dwie
  Dwie. Kocham dwie. Dobrze wiem, ¿e to grzeszna mi³oœæ. Lecz. Tak to jest. Ka¿da z nich pragnie byæ jedyn¹. Nie - na to nie ma szans. Bo skoro mi³oœæ...
 27. 27Kochaæ Masz
  Pod powiek bram¹ mam ka¿d¹ chwilê dnia. wspomnienia niech nie gasn¹. to przemija chowam tam wiêc widzê ciebie jak. w godzinie pierwszej tak¹ sam¹. widz...
 28. 28Kolêda Dwóch Serc
  Na Œwiêta kolêda dwóch serc. Choæ tak szybko jak œnieg. Roztopi³ siê sen. Dziœ wiem, ¿e to zwyk³y ¿art. Choæ by³aœ napraw...
 29. 29Koniec Dnia
  Do znudzenia, stara ziemia krêci wszystkim czym siê da. na ulicy zegar krzyczy, a teraz luzu trochê daj. o pó³nocy senne oczy zamkniesz a. w twoim domu œwiêty spok&...
 30. 30Mam Wszystko
  Cz³owiek z³a nie ma w sobie. taki dziwny stan wykorzystaæ masz. p³omieñ roznieca ogieñ. jeden ma³y fart, bucha ognia ¿ar. religii plik, coœ wybierzesz w m...
 31. 31Mi³oœæ Podgl¹daczy
  Co dzieñ, prawie co noc z tamtych okien patrzy, z ca³ych si³. co dzieñ wiêksza, co noc mi³oœæ podgl¹daczy sprawdza czy. tu tu tu, czy kochasz siê, tu...
 32. 32Mocniej
  Odk¹d mam radio, które gra. I te¿ chyba odk¹d, widzia³em gdzieœ Twoj¹ twarz. Odk¹d wiem, ¿e tak g³oœno gra. I wzrok chyba odk¹d, tak dziwn...
 33. 33Na Koniec Tego œwiata
  W temacie bliskiego koñca œwiata. choæ myœlê, ¿e bardzo przesadzona rzecz. gdzie krzycz¹ na ziemi stój, bo nie bêdziesz lata³. t³umaczê, &...
 34. 34Nie Chcê Ciebie
  Chcia³em oddaæ ci mój ca³y œwiat. mog³em góry z³ota wznieœæ pod twoje stopy. mog³em drugie s³oñce stworzyæ. gdyby tylko lód...
 35. 35Niecierpliwi
  Noc siê kiedyœ skoñczy wiêc chodŸmy zanim znajd¹ nas. to ostatni szept nim bêdzie nasz ostatni raz. potem mo¿esz byæ najbardziej niecierpliwa ja. wezm&#x...
 36. 36Noc Za œcian¹
  Teraz rodzi siê jakiœ plan, Tuz przed wieczorem znów zaczyna siê ten stan. Praca tak, pracowaæ trzeba a. Gdy s³oñce zajdzie to spotkamy siê i tak. Wiêc je...
 37. 37O Przebaczeniu
  Wybacz gdy mówiê,wybacz kiedy nie. Wybacz rozs¹dek,albo kiedy mniej. Wybacz na drodze ka¿dej kurz i œmieræ. Wybacz,¿e dzieci dzieciom rodz¹ siê. Bo kiedy...
 38. 38Od Nowa
  Chocia¿ by³o tak dobrze. czasem musi zatrzymaæ siê œwiat. kochaliœmy siê co dzieñ. z wielk¹ k³ótni¹, z ni¹ przyszed³ ten krach....
 39. 39Piosenka Specjalna
  Ja napisa³em dla ciebie tonê piosenek. ale ta jest najbardziej specjalna. gdy wyjdê noc¹ zgubiæ drogê. zakreœlê zegar map¹ gwiazd. a potem powiem jak przy...
 40. 40Poranne Satelity
  Z dotykiem twoich ust porannym, z dotykiem twoich ust. z kr¹¿enia rytmem niezwyczajnym, jak szybko roœnie puls. chcê, zawsze mówiæ, mnie ukoi brzmienie twoich s³&#x...
 41. 41Powroty do Ciebie
  Tylko pó³ prawdy jest w tym ¿e mija³em twój dom. tylko pó³ a inna rzecz, wraca³em zawsze bo wiesz. zas³ony szary p³aszcz okry³ cieñ, ja widz...
 42. 42Prawie do Nieba
  Pamiêtam tego dnia ju¿ nie by³o ca³kiem jasno tak. z gazet wci¹¿ krzycza³ œwiat, wojna zdrada i nie ma szans. ludzie s¹ z krêgu z³a tak mów...
 43. 43Proszê, Zapomnij Siê
  Czy kiedyœ gdzieœ chcia³aœ uciec, czy kiedyœ bo ja nie. Na œwiecie jest tyle g³upot, tak w twoim œwiecie jest. Wiêc zanim znów gromy sp³yn&...
 44. 44Przychodzisz Odejdziesz
  Nowy ca³kiem dzieñ. Nowy taki œmiech. Nowy duszy stan. W moim stary ja. Nowy czasu bieg. Nowe obudŸ siê. Nowych ubrañ sza³. A tu stary ja. Podobno pod skór&#x...
 45. 45Szczêœcie Jest Blisko
  Kiedy stawiasz pierwszy krok. jesteœ pe³na wiary, pe³na wiary. z drugim zwykle jeszcze jest. wszystko doskonale, doskonale. trzeci prowadzi do celu drzwi. a ty odwracasz siê i zej...
 46. 46Szlagier Kinowy
  Nie ma sytuacji ¿adnej bardziej czu³ej na wyrwanie ciê st¹d. niech zaproponujê krótki spacer, kino, pewnie znajdziemy coœ. chocia¿ nie tak wa¿ny film, zaw...
 47. 47Ta Smutna
  No tak, jesteœ bia³y masz, masz pe³ne prawo zabiæ grubych. na dwa zaplanujesz nam eksterminacje innych. przecie¿ zbyt s¹ chudzi. ofiarujesz, przygotujesz ma³e swoje...
 48. 48Tak Lubiê
  Czasami noc¹ moje myœli b³¹dz¹ daleko gdzieœ. nocne powietrze, wszystko wokó³ wtedy zmusza mnie. by pokonaæ wyobraŸni mur. zmierzyæ radoœ...
 49. 49Tej Nocy
  Jeœli prawd¹ jest. Ch³odna noc. Naszyjnik ³ez. Z prawda rozmin¹æ pragnê siê. St¹d w powietrzu ju¿. Niech nie bêdzie prawdy czuæ. Nie pragn&...
 50. 50W œwietle Dnia
  Gdy nie wierzysz w siebie, to nie tak. Niepotrzebnie chowasz twarz. Nikt nie mo¿e lepszym byæ ni¿ jest. Jeœli nie chce siebie znaæ. Nie s³uchaj tych co tak. Œmiej&...
 51. 51Wczoraj Inne
  S³yszê g³os, nie rozumiem tych s³ów. nauczy³eœ siê kopaæ i pluæ. choæ ochrzczone s³owo, be³kot toczy siê z ust. ju¿ uwierzy&...
 52. 52Wszystko Trzeba Prze¿yæ
  Nie mów mi, nie to miejsce. nie mów mi, nie twój czas. co nie uda siê raz pierwszy. za trzecim. drog¹ chodŸmy przed siebie. drog¹ chodŸmy przez œwiat. c...
 53. 53Wzór Ca³y Twój
  Nie chcê ¿adnych fotografii ju¿. w drogê nie chcê braæ ich znów. gdy zmêczenie tak wycierasz z dwojga dusz. to co wiem to, ¿e ja wrócê tu. tyle n...
 54. 54Znak Przeznaczenia
  Samotnoœæ skrada siê powoli tak i czujesz, ¿e. twoje niebo ci¹gle ni¿ej jest. nie pragniesz ju¿ wolnoœci, gdy. poczujesz ból g³êboko gdzie...
 55. 55Znam Swój Czas
  Ci, co zwykli walczyæ, niech och³on¹. wokó³ was ju¿ wyrós³ ca³kiem inny œwiat. ¿ycia starczy na to, by byæ sob¹. jeœli tylko jes...
Promo